Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement van Handbalclub Wittenhorst te Horst

Algemeen
Art. 1              Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle overige werkzaamheden van de vereniging.

Lidmaatschap
Art. 2              Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit van het bestuur, op grond van een ontvangen schriftelijke aanmelding.

Art. 3              1. Het lidmaatschap eindigt door: a) opzegging, b) overlijden, c) opzegging van de vereniging, d) ontzetting, zoals vermeld in artikel 5b van de statuten.
                       2. Opzegging dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris, met inachtneming van een maand voor het einde van het verenigingsjaar. Tussentijdse opzegging kan geschieden i.v.m. een dwingende reden. Indien de opzegging niet tijdig is ontvangen blijft contributieplicht, zoals omschreven in artikel 17, bestaan.
                       3. Ontzetting geschiedt uitsluitend schriftelijk door het bestuur aan het betreffende lid.
                       4. Gewone leden en juniorleden worden onderverdeeld in leeftijdscategorieën, nader bepaald door het Nederlands Handbal Verbond.

Donateurs
Art. 4              Donateurs zijn zij die de vereniging ondersteunen met het bedrag van €75,- per jaar. Donateurs hebben de rechten zoals omschreven in artikel 6 van de statuten.

Het bestuur
Art. 5              1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden.
                       2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, penningmeester, secretaris evenals een plaatsvervangende voorzitter.
                       3. De leden van het bestuur worden voor de duur van drie jaar gekozen.

Art. 6              1. Het bestuur beheert de geldmiddelen en bezittingen van de vereniging, draagt zorg voor de naleving van de statuten, het huishoudelijk reglement en voor de uitvoering van de genomen besluiten.
                       2. De voorzitter, penningmeester en secretaris vormen het dagelijks bestuur.
                       3. Het bestuur kan zich bij laten staan door meerdere commissies.

Art. 7              De vereniging heeft o.m. de volgende commissies:
                         a) Technische commissie
                         b) Kascontrole commissie
                         c) Activiteitencommissie
                         d) Ontspanningscommissie
                         e) Ledenwervingscommissie
                         f) PR/Sponsorcommissie
                         g) Kantine commissie

Technische commissie
Art. 8             1. De technische commissie (TC) bestaat uit tenminste drie personen.
                      2. Het bestuur stelt een technisch coördinator aan die tevens als voorzitter van de TC functioneert.
                      3. De commissie is belast met:
                         a) Het indelen van de teams, met als leidraad de visie die het bestuur heeft bepaald.
                         b) Het organiseren van wedstrijden en toernooien buiten
                         c) Zorgen voor de begeleiding van scheidsrechters, trainers en coaches.
                         d) De verzorging van het materiaal beheer.

Kascontrole commissie
Art. 9             1. De kascontrole commissie bestaat uit twee personen.
                      2. De leden worden door de Algemene Ledenvergadering benoemd.
                      3. De zittingsduur bedraagt twee jaar. Ieder jaar is één lid aftredend.
                      4. De kascontrole commissie dient minimaal veertien dagen voor de Algemene Ledenvergadering haar controle uit te voeren en heeft te allen tijde inzicht in de boeken.
                      5. De kascontrole commissie rapporteert haar bevindingen schriftelijk aan de penningmeester en dient dit op de Algemene Ledenvergadering mede te delen.

Activiteitencommissie
Art. 10           1. De activiteitencommissie bestaat uit tenminste drie personen.
                      2. De activiteitencommissie heeft als taak het ontwikkelen en organiseren van activiteiten ter ondersteuning van de financiële draagkracht en de goede naam van de vereniging.

Ontspanningscommissie
Art. 11           1. De ontspanningscommissie bestaat uit maximaal twee personen.
                      2. De ontspanningscommissie heeft als taak het organiseren van activiteiten die buiten de reguliere handbalsport vallen en de saamhorigheid vergroten binnen de vereniging.
                      3. De kampcommissie is een aparte commissie binnen de ontspanningscommissie.

Ledenwervingscommissie
Art 12            1. De ledenwervingscommissie bestaat uit 2 leden.
                      2. De ledenwervingscommissie heeft als taak het organiseren en uitvoeren van ledenwerving, onder andere door middel van:
                        a) Het onderzoeken van mogelijkheden en manieren van ledenwerving.
                        b) Het, in overleg met de contactpersoon van het bestuur, organiseren van activiteiten gericht op ledenwerving.
                        c) Het selecteren, vervaardigen en verspreiden van ledenwervingsmateriaal.

PR/Sponsorcommissie
Art. 13           1. PR/Sponsorcommissie is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van een deugdelijk PR- en sponsorbeleid.
                      2. De pr-taken zijn:
                        a) Contact onderhouden met de pers.
                        b) De naamsbekendheid van de club verhogen.
                        c) Het verzorgen van alle publicaties van de vereniging, zowel intern als extern, evenals het onderhouden van de website.
                        d) Het verzorgen en verspreiden van een clubnieuwsbrief.
                      3. De sponsortaken zijn:
                        a) Het werven van sponsoren.
                        b) Het opstellen en afsluiten van (standaard) sponsorcontracten.
                        c) Contact onderhouden met sponsoren.

Kantine commissie
Art. 14           1. De kantine commissie is verantwoordelijk voor de exploitatie van de kantine volgens het kantine reglement.

Kantinedienstregeling
Art. 15a         1. Ieder spelend lid dat de leeftijd van 16 jaar (peildatum 1.8) heeft bereikt is verplicht om werkzaamheden uit te voeren in de kantine.
                      2. Ieder lid vanaf 12 jaar dat zich vrijwillig aanmeldt om – naast de verplichtingen die worden vermeld in art. 15b – werkzaamheden in de kantine uit te voeren kan in aanmerking komen voor een financiële uurvergoeding die jaarlijks door het bestuur zal worden vastgesteld.

Art. 15b         1. De kantinedienstregeling voor leden van 18 jaar en ouder is als volgt:
Elk lid van 18 jaar of ouder dient zich – los van de afspraken die separaat zijn/worden gemaakt m.b.t. de vrijdagavonddiensten – beschikbaar te stellen om 2 keer in de periode 1.10 t/m 30.4 werkzaamheden in de kantine uit te voeren. Bepalend is de leeftijd op 1.8.

 • Uiterlijk 15 september ontvangen de leden van 18 jaar en ouder per e-mail een bericht over het uitvoeren van werkzaamheden in de kantine (met schema) voor het nieuwe seizoen.
 • Op 15 september wordt dit schema in de kantine neergelegd. Elk lid vult daarop zijn/haar voorkeursdata voor het uitvoeren van werkzaamheden in de kantine in.
 • Op 15 oktober roostert de kantine commissie de leden die nog geen data hebben ingevuld in.
 • Het door de kantine commissie vastgestelde rooster wordt op of kort na 15 oktober aan de leden toegezonden en in de kantine op het prikbord opgehangen. Betrokkenen ontvangen bij het e-mailbericht over hun inroostering nadere informatie m.b.t. het uitvoeren van werkzaamheden in de kantine.
 • Bij verhindering dient de ingeroosterde persoon zelf tijdig voor een club betrokken vervang(st)er te zorgen
 • De ingeroosterde persoon is voor de hem/haar toegewezen datum verantwoordelijk voor het overeenkomstig het geldende reglement/handleiding uitvoeren van werkzaamheden in de kantine en correcte overdracht van informatie over de door hem/haar uitgevoerde c.q. uit te voeren werkzaamheden in de kantine aan de eindverantwoordelijke binnen het bestuur voor kantine zaken en – indien van toepassing – aan de persoon die op deze datum de werkzaamheden van hem/haar overneemt.
                   2. De kantinedienstregeling voor jeugdleden en ouders is als volgt:
  Elk jeugdlid van 16 jaar of ouder dient zich in de periode 1.10 t/m 30.4 beschikbaar te stellen om 2 keer mee te helpen in de kantine. Bepalend is de leeftijd op 1.8. Jeugdleden van 16 jaar of ouder draaien mee bij een dienst verricht door een persoon van 18 jaar of ouder. Ook de ouders van jeugdleden dienen in de periode 1.10 t/m 30.4 werkzaamheden in de kantine uit te voeren.
 • Uiterlijk 15 september ontvangen de leden van 16 jaar en ouder maar jonger dan 18 jaar en de ouders van de jeugdleden per e-mail een bericht over het uitvoeren van werkzaamheden in de kantine (met schema) voor het nieuwe seizoen.
 • Op 15 september wordt dit schema in de kantine neergelegd. Het jeugdlid van 16 jaar en ouder vult daarop zijn/haar voorkeursdata voor de uit te voeren werkzaamheden in de kantine in.
 • Op 15 oktober roostert de kantinecommissie de jeugdleden van 16 jaar of ouder, die nog geen data hebben ingevuld in.
 • Ouders van leden jonger dan 18 jaar worden door de kantine commissie ingeroosterd voor het uitvoeren van werkzaamheden in de kantine rond de jeugdwedstrijden thuis;
 • Het door de kantine commissie vastgestelde rooster wordt op of kort na 15 oktober aan de leden en hun ouders toegezonden en in de kantine op het prikbord opgehangen. Betrokkenen ontvangen bij het e-mailbericht over hun inroostering het nadere informatie m.b.t. het uitvoeren van werkzaamheden in de kantine.
 • Bij verhindering dient de ingeroosterde persoon zelf tijdig voor een club betrokken vervang(st)er te zorgen
 • De inroosterde persoon is voor de hem/haar toegewezen datum verantwoordelijk voor het overeenkomstig het geldende reglement/handleiding uitvoeren van werkzaamheden in de kantine en correcte overdracht van informatie over de door hem/haar uitgevoerde c.q. uit te voeren werkzaamheden in de kantine aan de eindverantwoordelijke binnen het bestuur voor kantine zaken en – indien van toepassing – aan de persoon die op de datum de dienst van hem/haar overneemt.

Buitengewone Algemene Ledenvergadering
Art. 16              Naast de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering kan er door het bestuur ook een buitengewone Algemene Ledenvergadering worden belegd
                          a) Als het bestuur dit in het belang van de vereniging nodig acht.
                          b) Op verzoek van tenminste één/tiende van de stemgerechtigde leden, zoals omschreven in artikel 15.2. van de statuten.

Contributie
Art. 17          1. De contributie wordt jaarlijks verhoogd conform de landelijke indexering
                     2. De contributie en alle andere geldelijke verplichtingen worden via een bankmachtiging afgeschreven. Indien men met acceptgiro betaalt zal er per afschrijving €2,50 aan administratiekosten in rekening gebracht worden.
                     3. Indien de contributie niet binnen de termijn van 14 dagen wordt voldaan, kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht.
                    4. De contributie wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.
                    5. De contributie wordt in de maanden augustus en januari in twee gelijke termijnen afgeschreven.
                    6. In bijzondere gevallen kan door het bestuur geheel of gedeeltelijke ontheffing worden verleend van de verplichting tot het betalen van contributie.

Bonusreglement
Art. 18         1. Spelende leden die bij de aanvang van het verenigingsjaar (peildatum 01-08) de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt, worden geacht vier activiteiten per handbal seizoen uit te voeren.
                   2. Leden die minder dan vier activiteiten per seizoen uitvoeren wordt een boete van €25,- per activiteit die zij minder uit voerden dan de gestelde vier activiteiten in rekening gebracht.
                   3. Het bestuur heeft het recht het boetebedrag te verhogen conform de landelijke indexering. Een overige verhoging moet door de Algemene Ledenvergadering worden goedgekeurd.
                   4. Een eventuele boete op basis van het bonusreglement wordt elk verenigingsjaar achteraf verrekend met de contributie voor het aankomende seizoen.
                   5. Indien een daartoe aangewezen lid afwezig of te laat is voor het fluiten van een jeugdwedstrijd wordt hem/haar een boete van €25,- opgelegd.
                   6. Ieder lid kan zich inschrijven voor een activiteit door te mailen naar de activiteitencoördinator totdat het aantal voor betreffende activiteit benodigde aantal vrijwilligers is bereikt. Leden die nog niet aan het minimum van vier activiteiten hebben voldaan krijgen voorrang op leden die daar wel al aan hebben voldaan.
                   7. De verplichting om jeugdwedstrijden te fluiten heeft bij de invulling van in dit artikel bedoelde verplichting binnen een team altijd de hoogste voorrang.
                   8. Het is de verantwoordelijkheid van ieder lid om zelf op de hoogte te blijven van eventueel uit te voeren activiteiten.
                   9. Het bestuur is ervoor verantwoordelijk dat de leden inzicht kunnen krijgen in de administratie van door hen uitgevoerde activiteiten.
                  10. Indien een lid het niet eens is met de administratie, kan hij/zij contact opnemen met het verantwoordelijk bestuurslid en/of de activiteitencoördinator.
                  11. Elk lid van 11 jaar of ouder is verplicht medewerking te verlenen aan de kerststerrenactie. Ouders van leden beneden 11 jaar wordt gevraagd medewerking te verlenen aan de kerststerrenactie.
                  12. Elk jeugdlid van 9 tot en met 14 jaar is verplicht mee te werken aan de verkoop van loten voor de Grote Clubactie. Zij verkopen loten d.m.v. intekenboekjes, waarbij uitgegaan wordt van de verkoop van tenminste 5 loten.
                  13. Elk (jeugd)lid van 15 jaar en ouder en ook elk recreanten lid is verplicht deel te nemen aan de Grote Clubactie, waarbij uitgegaan wordt van de verkoop van een minimum van vijf loten. Daartoe worden er vijf loten per lid besteld. De kosten hiervan worden het lid in rekening gebracht via de contributieheffing.
                  14. Elk jeugdlid van 15 jaar en ouder is verplicht mee te werken bij werkzaamheden voor het wedstrijdsecretariaat.
                  15. Van recreanten leden wordt verwacht dat zij jeugdwedstrijden fluiten en ook andere activiteiten uitvoeren binnen de vereniging.

Art. 19         1. De volgende functionarissen worden vrijgesteld van het bonusreglement:
                        a) Bestuursleden
                        b) Assistent-trainers en coaches
                        c) Hoofdtrainers
                        d) Activiteitencoördinator
                        e) Bondsscheidsrechters die actief deelnemen aan de poule
                   2. De volgende functionarissen krijgen een korting op het bonussysteem van onder vermeld aantal activiteiten:
                       a) Hulptrainers 3 activiteiten
                       b) Coaches 3 activiteiten
                       c) Commissie leden 2,5 activiteiten
                       d) Personen die een activiteit organiseren 1 activiteit
                   3. Voor de overige leden geldt:
                       a) Het uitvoeren van een activiteit als 1 activiteit
                       b) Het fluiten van jeugdwedstrijd als 1 activiteit
                       c) Het voeren van wedstrijdsecretariaat als 0,5 activiteit

Activiteitencoördinator
Art.20          1. De activiteitencoördinator geeft minimaal een maand van tevoren (met uitzondering van incidentele activiteiten) aan wat de activiteiten zijn. Tevens geeft hij/zij aan wie tot de doelgroep behoren.
                    2. De activiteitencoördinator houdt bij wie welke activiteit heeft uitgevoerd en zorgt ervoor dat dit in de administratie wordt verwerkt.

Slotbepaling
Art. 21         1. Ieder lid dient de bepalingen van de statuten en van het huishoudelijk reglement, evenals alle verdere wettig vastgestelde en bekendgemaakte regels en bepalingen te kennen.
                   2. Een voorstel tot wijziging van een bepaling van het huishoudelijk reglement dient in een Algemene Ledenvergadering te worden behandeld.
                   3. De leden zijn verplicht tijdens competitie- en bekerwedstrijden het speeltenue te dragen.
                   4. Afmelding voor training en wedstrijden is verplicht. Afmelding dient te geschieden bij de teamleiding.
                   5. Boetes als gevolg van niet tijdig afmelden of als gevolg van wangedrag worden verhaald op de betreffende leden c.q. het betreffende lid.
                   6. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Horst, mei 2018.